Hazine taşınmazları yatırımcılara tahsis edilecek

Hazine taşınmazları yatırımcılara tahsis edilecek

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında fosil yakıt kullanımlarının azaltılması, cevre dostu yatırımların arttırılması amacıyla hazine taşınmazları yatırımcılara tahsis edilecek. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanı Ali Aykut Tenğerli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birçok hazine taşınmazının güneş enerjisi santrali yapılmak üzere mahalli idarelere tahsis edildiğini belirtti.

02 Kasım 2022 - 12:23

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanı Ali Aykut Tenğerli, çevre dostu enerji yatımlarının arttırılması amacıyla Hazine arazilerini yatırımcılara tahsis ettiklerini İzmir’de 2/B arazilerindeki mülkiyet sorunlarını çözdüklerini, ''ilk evim projesi'' kapsamında İzmir’den çok sayıda yer önererek projeye çok ciddi destek olunduğunu söyledi

Tenğerli, rüzgar enerjisi santrali ( RES) ve güneş enerjisi santrali (GES) yapılmak üzere yüzbinlerce metrekare Hazine arazisine yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edildiğini bildirdi. 2/B arazilerinde mülkiyet sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Ali Aykut Tenğerli, İzmir’de ilk evim projesi kapsamında Toki’ye yer temini bakımından en çok katkı yapan illerin başında geldiklerini ifade etti.

Ali Aykut Tenğerli, yatırımcıların enerji maliyetlerini düşürecek ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak düzenlemenin yürürlüğe girdiğini söyledi. Düzenlemenin güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde 1 MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanımına imkan tanıdığını, Hazine taşınmazlarının güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının (Hidrolik, rüzgâr, jeotermal, biyokütle enerji kaynakları) kullanılmasına imkan vereceğini kaydeden Tengerli, şunları söyledi:

''Yatırımcıların enerji maliyetlerini düşürecek ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemenin kapsamına (Büyükova sınırları dışında). Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayi abone grubunda yer alan kişiler, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler ile tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler giriyor. Büyük ova sınırları içinde ise tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahipleri ile tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ve tesisin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliğine ait olması şartıyla, Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre “belediye atıkları” olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı tesisler için kamu kurum ve kuruluşları yer alıyor. Düzenleme ile üretimin artırılması ve istihdamın teşvik edilmesi hedefleniyor. Zira yatırımcıların en önemli gider kalemlerinden enerjiye ödenecek bedellerin minimize edilmesiyle hem yatırımlar artırılacak, hem de girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle orta vadede tüketiciyi de olumlu olarak etkileyecek çıktı fiyatlarının düşürülmesi sağlanacaktır.''

Milli Emlak tarafından lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya adına kullanma izni verilen yatırımcıların, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazının bir kısmında lisanssız elektrik üretimi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla da başvuruda bulunabileceğini kaydeden Ali Aykut Tenğerli, şöyle devam etti:

''Bu durumda ek alan gerekmemesi halinde Hazinece ek bir bedel alınmazken ek alan ihtiyacının olması halinde mevcut irtifak hakkı bedelinin yarısı kadar bedel tahsil edilecektir. Bu kapsamda irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek Hazine taşınmazları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) resen veya yatırımcıların talebi üzerine belirlenir. İrtifak hakkı/kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1’i olarak belirlenmiş olup ihale usulü gerekli ilanlar yapılmak suretiyle pazarlık yöntemidir. Bu şekilde 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir. Doğa dostu olması sebebiyle ekolojik olarak nitelendirilen, var olan kaynakların kullanımıyla tekrar tekrar üretilebilen, sürdürülebilir enerji kaynağı olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle yatırımcılar nezdinde kullanımını teşvik eden bu düzenleme, hem çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak doğal kaynakların korunmasına hizmet edecek hem de enerji yönünden dışa bağımlılığımızı azaltarak ülkemizin son yıllardaki kendi kendine yeten ülke olma yolundaki çabalarına katkı sağlayacaktır. Bu olanaktan yararlanmak isteyen tüm yatırımcılarımızı il ve ilçe milli emlak birimlerimize bilgi almak ve başvuru yapmak üzere bekliyoruz.''

Başkan Tenğerli, TOKİ'nin ülkedeki konut açığını gidermek üzere yaptığı projelerin önemini vurgularken aynı zamanda Milli Emlak arsalarının bu projeler açısından önemine değindi. 

Tenğerli, "TOKİ'YE arsa temininde Milli Emlak arsaları bir numaralı arz kaynağıdır. Buna yönelik olarak Milli Emlak birimlerimizce ülkemizin tamamında olduğu gibi İzmir’de de büyük katkılar sağlandı, bu yerler yeni konut yapımında değerlendirildiği gibi aynı zamanda ülke açısında önemli tüm toplumun yararına olacak diğer projelerin de finansmanında da kullanılıyor. Bu dönemde devrettiğimiz taşınmazlar çeşitli tarihlerde yapılan müzayedeler sonucunda satılarak ekonomiye kazandırıldı ve ülke ekonomisine önemli miktarda katkı sağlanmış oldu. İzmir Milli Emlak Dairesi Başkanlığı olarak, 12 Ekim'de yapılan son satış ihalesine de  en fazla katkı yapan illerin başında gelmenin gururunu yaşıyoruz. Devir yoluyla ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunduğumuz taşınmazlar, deprem konutlarında kullanıldığı gibi aynı zamanda sosyal konut ihtiyacını karşılamakta da kullanılacak" dedi.

Tenğerli, devlet ile vatandaşlar arasında süregelen 2/B arazilerindeki hukuki ihtilafları çözmek ve hak sahiplerinin uzun yıllar kullanıcısı oldukları bu taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 6292 sayılı kanun kapsamında İzmir'de Yaka, Belenbaşı, Damlacık, Sarnıç mahallelerinde tapu sorunlarının çözüldüğünü de dile getirdi.

İzmir'de yapı kayıt sorununa dikkat çeken Tenğerli, "İzmir'in yıllardır kangren haline gelmiş yapı sorununu da 396 sayılı tebliğ ile esasları belirlenen imar barışı satışı yoluyla vatandaşlarımıza inşa ettikleri yapıların zeminlerinin satılması ile çözülme noktasına gelmiştir. İzmir'de bu sorunun en çok yaşandığı bölge Bornova Yeşilçam'dı'' dedi.

Ali Aykut Tenğerli, Milli Emlak'ın Hazineye ait arsa ve arazilerin satış, kira, irtifak hakkı, kullanma izni ve trampa usulü ile değerlendirilip ekonomiye kaynak sağlama ve çeşitli sektörlere (tarım, sanayi, turizm vs.) taşınmaz sağlama misyonuyla görev yaptığını ifade etti. Milli Emlak'ın bu görevleri üstlenirken ihale yoluyla taşınmazları topluma arz ettiğini vurgulayan Tenğerli, şöyle konuştu:

''Bunun haricinde son yapılan 382 ve 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğleri ile taşınmazların kullanıcılarına tarımsal amaçlı olarak doğrudan kiraya verilebildiği veya satılabildiğini ve bu sayede tarımsal üretimin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bir diğer yandan yatırım teşvik belgeli yatırımcılara emlak vergi değerinin İzmir için yüzde iki buçuğu üzerinden doğrudan yatırım tutarı, istihdam sayısı ve öz kaynak gibi kriterler gözetilerek yatırıma yönelik ihaleler yapılmakta. Ayrıca seracılık, ağaçlandırma, tıbbı aromatik bitkilere yönelik kiralamalar ile sektörel bazda teşvik edici Milli Emlak düzenlemeleri mevcuttur.''

Sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ülke bütçesine önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Ali Aykut Tenğerli, sözlerini şöyle tamamladı:

''Devlet yönetiminin stratejik ve önemli bir unsuru olan devlet mallarının idaresi, devlete ait malların milli çıkarlara uygun şekilde etkin ve verimli bir şekilde idaresi ile çeşitli tasarruf yöntemleri ile özel ve kamu sektörüne destek verici öğeler içermektedir. Bu kapsamda Milli Emlak İdaresi, Osmanlı İmparatorluğundan günümüz Türkiye'sine devlet taşınmazlarının yönetiminde tarihten gelen sorumluluğun bilincinde, zamanın ötesinde ve standartların üstünde bir anlayışla, etkin ve etkili şekilde sektörde öncü ve yeni ufuklar açan bir kurum olma misyon ve vizyonuyla hareket etmektedir. Bu ilkeler ışığında, İzmir İlimizde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı olarak satış, kira, irtifak hakkı gibi usuller ile Hazine malları ekonomik döngü içerisine dâhil edilirken, çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan taşınmaz devirleri ile bu kurumlara da ifa ettikleri hizmetler yönünden destek sağlanmıştır. Yapılan devirler ile deprem konutları, millet bahçeleri, sosyal konutlar gibi projelere finansman yönüyle katkı sağlanabilmiştir. 2022 yılının ilk 10 ayında yoğun bir çalışma dönemi geçirilmiş olup, bu dönemde elde edilen milyonlarca lira satış, kira, ecrimisil ve irtifak hakkı gelirleri ile ülkemiz bütçesine hatırı sayılır bir katkı yapılırken tarım, sanayi, yenilenebilir enerji gibi desteklenen sektörlere verilen destekler ile ülkemiz ekonomisinin kısa ve uzun vadeli olarak kalkınma politikasına da büyük bir fayda sağlanmıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Obezitenin etken olduğu kanserler daha çok kadınları etkiliyor
Obezitenin etken olduğu kanserler daha çok kadınları etkiliyor
Soğuk havalarda sert esen rüzgar yüz felcine sebep olabiliyor 
Soğuk havalarda sert esen rüzgar yüz felcine sebep olabiliyor